Certificering

Uiteraard zijn wij in het bezit van alle benodigde certificering voor het uitvoeren van werkzaamheden binnen de GWW-sector. Het bedrijf heeft zich ontwikkeld tot een ISO-9001 , VCA**, BRL 7000-7001, CO2-prestatieladder 5, BRL 9334 en SEB gecertificeerd bedrijf en voert kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel.

ISO-9001

De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (International Organization for Standardization)is een internationale organisatie die normen vaststelt. Dit zijn normen zoals het kwaliteitsmanagementsysteem NEN – EN – ISO 9001. ISO 9001 bevat eisen voor een kwaliteitsmanagement systeem waarmee organisaties hun klanttevredenheid kunnen verhogen. Het systeem stelt een organisatie in staat om te voldoen aan eisen van klanten, wet- en regelgeving en haar eigen eisen. Het proces voor continue verbetering zit in het systeem verankerd.

VCA**

Dit is een VGM checklist voor aannemers. VCA is bedoeld om bedrijven op kritische punten door te lichten op de zorg van Veiligheid, Gezondheid en Milieubewust werken.

BRL 7000-7001

“Uitvoering van (water)bodemsaneringen”. Het certificaat zorgt ervoor dat de aannemer een goede kwaliteitsborging voert ten aanzien van alle in de BRL genoemde aspecten. Daarbij is ook geregeld dat de aannemer voor de betreffende bodemsanering juist die elementen garandeert die van belang zijn en voortvloeien uit het specifiek voor de locatie opgesteld saneringsplan. Een opdrachtgever en/of de houder van de beschikking en het bevoegd gezag mogen van een aannemer, die werkzaamheden onder dit certificaat aanbiedt, daarom verwachten dat deze aannemer de sanering op een correcte manier uitvoert.

CO2-bewust Certificaat niveau 5

CO2-prestatieladder

VIHB nummer.

De toekenning van dit nummer is vereist bij het beroepsmatig vervoeren, inzamelen, handelen en bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Het VIHB nummer van Gebr. Kloens is ZH503498VIHB.

BRL 9334

Sinds 21 april 2016 is Gebr. Kloens gecertificeerd voor BRL 9334. Het KOMO procescertificaat BRL 9334 “Straatwerk” is een beoordelingsrichtlijn en heeft betrekking op het aanbrengen van maaiveldinrichting in de vorm van elementenverharding inclusief de fundering en de aansluiting op gebouwen, putten, kolken en overige inrichtingselementen zoals verkeersbordpalen, lantaarnpalen en straatmeubilair, alsmede de aansluiting op bestaand straatwerk.

SEB Stichting Erkend Bestratingsbedrijf

De SEB is een stichting waarbij deelnemers zijn aangesloten, die zich willen onderscheiden ten aanzien van de kwaliteit van hun werk en bedrijf. De SEB-deelnemers hebben maatstaven aangelegd voor arbeidsomstandigheden, alsook de opleiding en vakbekwaamheid van de medewerkers. Na toekenning van het predikaat ‘Erkend bestratingsbedrijf’ moet blijvend voldaan worden aan de verplichtingen, die de erkenningsregeling inhoudt, waaronder het onderwerpen aan jaarlijkse audit, uitgevoerd door onafhankelijke auditoren.

VIHB nummer

De toekenning van dit nummer is vereist bij het beroepsmatig vervoeren, inzamelen, handelen en bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Het VIHB nummer van Gebr. Kloens is ZH503498VIHB.